Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording

Aansluiten op de Jaarrekening 2017

Het PZG onderbouwt de begroting en jaarrekening voor de groene doelen op het niveau van taken en producten. Voordat in de doelen wordt ingegaan op de financiële resultaten van de producten zijn in deze paragraaf de resultaten op doelniveau opgenomen om daarmee de aansluiting met de jaarstukken te tonen. In vergelijking met de financiële tabellen in de jaarrekening zijn in de VGR de mutaties bij najaarsnota opgenomen. Dat geeft een compleet beeld van de trend.

In de doelen geeft de voortgangsrapportage inzicht in de besteding van de middelen en het reserveverkeer. Reserveringen die voortvloeien uit het hanteren van het ' Gesloten systeem Groen ' ( Hoofdlijnenakkoord 2016-2019) zijn ondergebracht in de reserve Groene Ambities.

Verantwoording