Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2017

Bijlage 1 Tabel en kaart natuurcompensatie

Voortgangsrapportage Groen 2017: realisatie groencompensatieprojecten

Uitgevoerd 1997-2016: Zie beantwoording technische vragen van de PvdD over natuurcompensatie d.d. 10-09-2015 en Voortgangsrapportage Groen 2016

K

Compensatieplichtig plan of project (gemeente)

U

Ingreepgebied

Compensatieopgave

Compensatiegebied

Opmerkingen

fysiek

kwalitatief

Uitgevoerd 2017: initiatiefnemer provincie Zuid-Holland

43a-b

Verbreding N207-noord (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem)

J

Polder Vierambacht en Wassenaarsche Polder (Bw)

18,5 ha

Polder Vierambacht (a), Korteraarsche Hoek (b)

Compensatie door agrarisch natuurbeheer aanvullend aan gebiedsaanvraag ANV De Hollandse Venen. Compensatieopgave gekapitaliseerd, in het Groenfonds gestort en overgedragen aan de gemeente Alphen a/d Rijn. Het aanvullend agrarisch natuurbeheer is in 2017 ingezet.   

48

Reconstructie N210 (Krimpenerwaard)

J

Polders Schuwagt, Den Hoek en Bergambacht (Bw)

25,0 ha

Polder Bloemendaal

Compensatie door aanvullend agrarisch natuurbeheer op SBB-percelen die bij de herijking van het NNN in 2013 zijn afgevallen. Het aanvullend agrarisch natuurbeheer is in 2016 ingezet en de compensatiepercelen zijn in 2017 ingericht.

In uitvoering 2017: (mede)initiatiefnemer provincie Zuid-Holland

45

Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug (Teylingen)

U

Overbosch (NNN)

0,15 ha

Ecologische verbinding langs de Haarlemmer Trekvaart

Compensatieverplichting overgedragen aan gemeente Teylingen. De compensatiegronden zijn in 2017 verworven en worden naar verwachting in 2018 ingericht. 

In voorbereiding 2017: (mede)initiatiefnemer provincie Zuid-Holland

Uitgevoerd 2017: initiatiefnemer Rijk, gemeenten, waterschappen of particulieren

4c

Aanleg HSL-zuid, Verbreding A4-noord (Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp)

J

Polderpark Cronesteijn (R)

2,4 ha

't Vogelhoff fase 2 (Oostvlietpolder)

Initiatiefnemer ministerie van I&M. Compensatieverplichting overgedragen aan gemeente Leiden en gerealiseerd binnen het project 't Vogelhoff fase 2.

32

Dijkversterking Kinderdijk - Schoonhovense Veer (Molenwaard)

J

Lek-uiterwaarden (NNN)

1,9 ha

Uiterwaarden Lek (Koekoeksche Waard, bij Tienhoven)

Initiatiefnemer Waterschap Rivierenland. 

36

Overnachtingshaven Bergambacht (Krimpenerwaard)

J

Lek-uiterwaarden, De Gorzen (NNN)

2,0 ha

1,6 ha

Uiterwaarden Lek (Oostelijk Balkengat bij De Zaag)

Initiatiefnemer ministerie van I&M. Het compensatiegebied is in 2017 ingericht en ruimtelijk beschermd. RWS heeft in 2017 een eindverantwoordingsrapportage opgeleverd.  

40

Dijkversterkingen Spui-oost en Hoeksche Waard-zuid (Korendijk, Cromstrijen en Strijen) 

J

Spuigorzen, Oosterse Laagjes en Hoogezandse Gorzen (NNN, N2000) 

6,8 ha

1,7 ha

Buttervlietpolder-oost en Spuigorzen

Initiatiefnemer Waterschap Hollandse Delta. Overcompensatie 2,5 ha. De compensatiegebieden zijn in 2017 ingericht en ruimtelijk beschermd, de overdracht aan een eindbeheerder moet nog plaatsvinden.

49

Kantoren en parkeerplaatsen NCIA (Den Haag)

J

Oostduinen, Meyendel (NNN)

1,26 ha

Oostduinen, Meyendel

Initiatiefnemer NATO. Overcompensatie 0,16 ha.

In uitvoering 2017: initiatiefnemer Rijk, gemeenten, waterschappen of particulieren

6

 Aanleg HSL-zuid (Zwijndrecht)

J

Devel en Develoevers, Develbos, Polder Hooge Nesse (NNN, R)

18,3 ha

Develoevers, Polder Het Buitenland (Heerjansdam)

 Zie ook beantwoording statenvragen 3123 d.d. 31-01-2016. Initiatiefnemer ministerie van I&M. Compensatieverplichting overgedragen aan Staatsbosbeheer. In 2017 is tussen de provincie, SBB en de gemeente Zwijndrecht een grondruilovereenkomst gesloten. Daarmee is nu ook het recreatiecompensatie-gebied beschikbaar gekomen. De daadwerkelijke inrichting van zowel het natuur- als het recreatiecompensatie-gebied zal in 2018 van start gaan zodra het bestemmingsplan is aangepast en de omgevingsvergunning is verleend. 

35

Museum Voorlinden (Wassenaar)

J

Landgoed Voorlinden (NNN)

0,74 ha

Landgoed Zuidwijk, Papenwegse Polder

Initiatiefnemer particulier. Overcompensatie 0,24 ha. Naar nu blijkt wordt één van de vier compensatiegebiedjes (0,13 ha, valt dus binnen de overcompensatie) pas in 2018 aangelegd.

34

Aanleg rondweg Voorhout, woningbouw Hooghkamer (Teylingen)

U

Polder Boekhorst (Bw)

17,6 ha

Boterhuispolder

Initiatiefnemer gemeente Teylingen. De gemeente Teylingen heeft inmiddels 39 ha grond verworven in de Boterhuispolder, waarvan 17,6 ha voor de natuurcompensatie. Deze gronden worden nu nog zonder voorwaarden verpacht aan agrariërs. De uitvoering van de compensatieopgave is onderdeel geworden van het project Boterhuispolder fase 2 i.h.k.v. het Gebiedsprogramma Leidse Ommelanden. De ambitie van de gemeente Teylingen is om in de Boterhuispolder uiteindelijk een weidevogelgebied van 100 ha te realiseren.

37

Verbreding N11

J

Rijnstreek-zuid (Bw)

9,1 ha

Nog niet bekend

Initiatiefnemer ministerie van I&M. Compensatiegebied in Polder Biert is verworven, maar kan daar niet worden gerealiseerd. Er wordt gezocht naar een andere locatie. 

4b

Aanleg HSL-zuid en verbreding A4-noord (Kaag en Braassem)

J

Polderpark Cronesteijn, Bos- en Munnikenpolder (R)

6,5 ha

Ghoybos

Zie beantwoording statenvragen 3123 d.d. 31-01-2016. Initiatiefnemer ministerie van I&M. Compensatieverplichting overgedragen aan gemeente Leiderdorp i.o.m. Kaag en Braassem. De bosomvorming en recreatieve herinrichting is in 2017 van start gegaan.

In voorbereiding 2017: initiatiefnemer Rijk, gemeenten, waterschappen of particulieren

51

Uitbreiding puttenveld grondwaterwinning Rodenhuis (Krimpenerwaard)

N

Polder Bergambacht, ten noorden van Oasen en N210 (Bw, NNN)

0,33 ha

Polder Bergambacht

Initiatitiefnemer Oasen. In 2017 is door ODH een gewijzigde vergunning voor het onttrekken van grondwater en het deels verplaatsen van waterwinputten verleend. De ingreep zal voorlopig nog niet worden uitgevoerd. 

52

Bedrijventerrein, windpark en ontsluitingsweg Groote Haar (Gorinchem en Giessenlanden)

U

Polders Lang-Scheiwijk en Arkel, oostkant oksel A15-A27 (Bw) 

14,1 ha

Polder Schelluinen 

Initiatiefnemers gemeenten Gorinchem en Giessenlanden. Er zijn door de gemeenten bestemmingsplannen met een compensatieplan vastgesteld. Compensatie door aanvullend agrarisch natuurbeheer. Met het Gebiedscollectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een uitvoeringsovereenkomst gesloten om de compensatie te realiseren.  

Legenda

K

Kaart groencompensatiegebieden in Zuid-Holland

17b

nummer op kaart 

U

Stand van zaken uitvoering compensatieplichtig plan of project

J

Uitgevoerd

N

Nog niet uitgevoerd

U

In uitvoering

Ingreepgebied

NNN

Natuur Netwerk Nederland

N2000

Natura 2000-gebied

Bw

Belangrijk weidevogelgebied

R

Recreatiegebied