Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2017

1.5 Duurzame landbouw

Inleiding

In dit hoofdstuk gaat het over doel 1.5 uit de begroting: sterke positie voor duurzame economisch rendabele grondgebonden landbouw. Voor dit doel onderscheidt PS drie taken:

   1. Opstarten programma’s gericht op kennis, ontwikkeling en innovatieve landbouw
   2. Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden
   3. Faciliteren aanvragen kavelruil

Om de sprong naar een sterke, duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw te maken, hebben PS op 29 juni 2016 het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw vastgesteld. Centraal staat een veranderaanpak met proeftuinen. Voor de uitvoering van deze proeftuinen is € 14 mln beschikbaar gesteld, die voor 50% gefinancierd wordt uit Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling (POP3). PS hebben daarnaast
 € 1 mln beschikbaar gesteld als werkbudget.

Het gaat om de ambitie om te komen tot een duurzame landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland, voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Duurzaamheid is in dit verband de toestand waarbij wordt voldaan aan de behoeftes van zowel de huidige als de behoeftes van de toekomstige generaties (definitie van de VN-commissie Brundlandt (1987).

Op grond van deze ambitie staan de volgende doelen centraal:
A: Verbeteren kwaliteit van de leefomgeving via verduurzaming door:

 • sluiten van kringlopen van grondstoffen;
 • versterken van regionale voedselketens;
 • versterken biodiversiteit bij normale agrarische bedrijfsvoering door nieuwe verdienmodellen.

B: Versterken van volhoudbare sterke economische sector door:

 • landbouwsector als sterke economisch cluster op lange termijn in stand houden.

De veranderaanpak stimuleert en faciliteert duurzame innovaties in de vorm van proeftuinen. Proeftuinen zijn een zichtbare plek waar de provincie samen met koplopers in de landbouw- en voedselketen innovaties gericht op duurzame landbouw ontwikkelt en uitprobeert. Vooral de combinatie van proeftuinen met het Platform Duurzame Landbouw en met het Kennis- en Ontwikkelprogramma maakt de aanpak sterk. Dat zorgt er voor dat niet alleen deelnemers hun kennis en ervaring delen, maar dat deze ook beschikbaar komt voor een veel bredere groep van volgers.

De gekozen innovatieve veranderaanpak heeft onder meer het Open Netwerk Voedsel Innovatie Zuid-Holland opgeleverd, met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies als zelfstandig transitie- en innovatienetwerk. Het doel van het innovatienetwerk is elkaar te voeden met kennis en inspiratie over de proeftuinen. Dit netwerk speelt een essentiële rol bij de uitvoering van de Innovatieagenda en bestaat uit:

 • Platform Duurzame Landbouw : circa 30 koplopers uit de landbouw- en voedselketen zijn verenigd in de ‘Zuid-Hollandse Voedselfamilies’;
 • Kennisteam: voor het Kennis- en Ontwikkelprogramma met Wageningen Economic Research, Hogeschool InHolland, HAS Hogeschool en DRIFT/Erasmus universiteit;
 • Proeftuinen : in uitvoering of in ontwikkeling door samenwerkende ondernemers uit de landbouw- en voedselketen.

Voor dit geheel is nu een Programmaraad in werking en de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies is daarvoor opgericht.

foto: Programmaraad Voedselfamilies Zuid-Holland


figuur: Open Netwerk VoedselIinnovatie duurzame landbouw

1. Barometer Duurzame Landbouw

In 2017 is als effectindicator de Barometer Duurzame Landbouw ontwikkeld en door PS vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2017. De resultaten op de afzonderlijke thema’s reflecteren de duurzaamheidsprestaties van de Zuid-Hollandse agrarische bedrijven in de grondgebonden landbouw. Deze prestaties komen tot stand op basis van ondernemerskeuzes, wet- en regelgeving en algemeen landbouwbeleid van de overheid.

Uitvoeringsresultaten in 2017
Hieronder vindt u de eerste meting van de Barometer Duurzame Landbouw. De Barometer toont de duurzaamheidsprestaties in het jaar 2015 (vlakken) ten opzichte van de referentie (de dik gedrukte lijn). De referentie wordt gevormd door het meerjaarsgemiddelde van de periode 2010-2015. Deze effectindicator is afzonderlijk uitgewerkt voor de melkrundveehouderij en de akkerbouw. Dit zijn in Zuid-Holland de belangrijkste sectoren binnen de grondgebonden landbouw. De Barometer omvat een groot aantal people-, planet- en profit-thema’s (8 voor de akkerbouw en 10 voor de melkrundveehouderij).

Akkerbouw

Melkrundveehouderij

Legenda:
Dikke lijn:   Meerjaarsgemiddelde; 2015=100
Groen:      Betere prestatie dan meerjaarsgemiddelde
Rood:      mindere prestatie dan meerjaarsgemiddelde
Blauw:      prestatie rondom meerjaarsgemiddelde

Vooruitblik

In de akkerbouw en de melkrundveehouderij zijn vele ontwikkelingen gaande die de duurzaamheidsprestaties kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld de introductie van het fosfaatrechtenstelsel voor de melkrundveehouderij, de PAS, de nieuwe derogatie-eisen krachtens de Nitraatrichtlijn en de doorwerking van het toekomstig klimaatakkoord. De beïnvloedingsmogelijkheden van de provincie op de duurzaamheidsprestaties als gevolg van deze ontwikkelingen zijn beperkt.
Provinciale Staten hebben in december 2017 ingestemd met het GS-voorstel om te onderzoeken of deze Barometer op een of andere wijze kan worden verbonden met de monitoring van het ruimtelijk beleid voor de intensieve veehouderij. GS doen PS hiervoor een voorstel uiterlijk mei 2018.
In de 2 e helft van 2018 wordt de vervolgmeting Barometer Duurzame Landbouw uitgevoerd.

Verder is een subsidie quotStimulering maatschappelijke initiatieven duurzame landbouwquot voorbereid en vastgesteld bij de Begroting 2018. En ook is in 2017 gestart met de ondersteuning en samenwerking met het Programma Jong Leren eten (www.JongLerenEten.nl ). Om deze samenwerking verder te continueren is besloten bij de Begroting 2018 daarvoor een begrotingssubsidie van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2018-2020 op basis van het gezamenlijke Werkplan 2018-2020.

Links en verwijzingen
Website Voedselfamilies Zuid-Holland .
Onderbouwing Barometer Duurzame Landbouw .

Taken binnen doel

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 1 Opstarten programma gericht op kennis, ontwikkelen en innovatie landbouw

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  3 %
  (-€40)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  0 %
  (-€0)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • 3 Faciliteren aanvragen kavelruil

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  67 %
  (+€400)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  66 %
  (+€394)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)

1.5 Duurzame landbouw

1.5.1 Opstarten programma gericht op kennis, ontwikkelen en innovatie landbouw

Inleiding

Omschrijving.
Samen met andere partijen zet de provincie programma’s op voor duurzame innovatie en kennisontwikkeling. Deze netwerkaanpak biedt de basis voor projecten, verkenningen en de bijbehorende langdurige samenwerking. Door kennisontwikkeling en kennisdeling in proeftuinen gaat de grondgebonden landbouw verduurzamen en economisch sterker worden.

Realisatie lasten & baten

Lasten

103 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

Producten binnen taak

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 1.5.1-1 Programma's voor duurzame innovatie, kennisontwikkeling en ondersteuning projecten

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  0 %
  (-€0)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-5-1

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  3 %
  (-€40)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)

1.5 Duurzame landbouw

1.5.2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Inleiding

Realisatie lasten & baten

Lasten

0 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

Producten binnen taak

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 1.5.2-1 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  0 %
  (-€0)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-5-2

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  0 %
  (-€0)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)

1.5 Duurzame landbouw

1.5.3 Faciliteren aanvragen kavelruil

Inleiding

Realisatie lasten & baten

Lasten

33 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

100 %

Baten

34 %

Producten binnen taak

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • 1.5.3-1 Faciliteren aanvragen kavelruil

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  67 %
  (+€400)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  66 %
  (+€394)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)
 • Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-5-3

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  0 %
  (-€0)

  Baten

  0 %
  (-€0)

  Realisatie% reserves

  Toevoegingen

  0 %
  (-€0)

  Onttrekkingen

  0 %
  (-€0)

1.5 Duurzame landbouw

1.5.1 Opstarten programma gericht op kennis, ontwikkelen en innovatie landbouw

1.5.1-1 Programma's voor duurzame innovatie, kennisontwikkeling en ondersteuning projecten

Toelichting op het product

Omschrijving

Samen met andere partijen zet de provincie programma’s op voor duurzame innovatie en kennisontwikkeling. Deze netwerkaanpak biedt de basis voor proeftuinen, projecten en/of verkenningen en de bijbehorende langdurige samenwerking. Door kennisontwikkeling en kennisdeling in proeftuinen gaat de grondgebonden landbouw op termijn verduurzamen en economisch sterker worden.

Uitvoeringsresultaten 2017

In 2017 zijn de verschillende activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma InnovatieAgenda Duurzame Landbouw uitgevoerd. Belangrijkste activiteit was het Voedselvernieuwersfeest (www.voedselfamilies.nl/voedselvernieuwersfeest) van 11 mei. Dat is voor vele proeftuinen de start geweest. Ook pitches van voedselvernieuwers kregen daar aandacht. Verder zijn hier nieuwe samenwerkingen tussen onze partners gestart. Het Voedselvernieuwersfeest is voor veel initiatiefnemers de start geweest voor een nieuwe proeftuin. Het was belangrijk om voldoende nieuwe proeftuinen te krijgen voor de verschillende POP3 maatregelen voor duurzame innovaties. Het betrof hierbij zowel het afhandelen van de 1e ronde openstellingen van 2016 als van de 2e ronde openstellingen in 2017. Verder zijn er ook openstellingen geweest voor ‘LEADER’ en ‘Jonge boeren’. Daarnaast loopt het programma nog door van het Stimuleringskader systeeminnovatie grondgebonden landbouw.

Prestatie-indicatoren taak 1.5.1

Voortgang

Trend

Nummer

Omschrijving

Nulmeting

Streef- waarde 2017

Meetwaarde 2017

1.5.1.1

Het aantal proeftuinen (in voortgangsrapportage wordt dit verder uitgewerkt naar de doelen:
1. kringlopen van grondstoffen
2. regionale voedselketens
3. bidiversiteit

0
1: 11
2: 10
3: 08

1.5.1.2

Het aantal deelnemers aan samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan proeftuinen

0

29

1.5.1.3

De jaarlijkse kosten van proeftuinen inclusief het aandeel POP3-subsidie (in euro's); dit is het bedrag aan toegekende subsidies

0

€ 2.071.699

Per activiteit komt hieronder een omschrijving van de uitvoeringsresultaten 2017 (wat hebben we gedaan) en een vooruitblik (wat gaan we doen in 2018) aan de orde.

a. Openstellingsbesluiten POP3 Duurzame landbouwinnovaties
Het doel van deze activiteit is om proeftuinen te genereren door subsidie beschikbaar te stellen via het POP3-programma en hiervoor de verschillende POP3-maatregelen voor duurzame landbouw (www.zuid-holland.nl/pop3) open te stellen en subsidie te verlenen voor proeftuinen. In 2017 zijn de subsidietoekenningen van de POP3 aanvragen van 2016 voor proeftuinen afgerond. In 2017 heeft ook de 2e ronde openstellingen van de vier POP3 maatregelen voor duurzame landbouw plaatsgevonden. Het totale bedrag aan openstellingen was € 7.974.138 en aangevraagd is € 7.723.648. De verdere subsidieprocedure vindt plaats in 2018. Hieronder nadere informatie over deze twee openstellingsrondes.

Openstellingen 2016
In 2017 zijn de subsidietoekenningen van de aanvragen van 2016 voor proeftuinen afgerond. Alle 15 subsidieaanvragen uit 2016 voor POP3 zijn toegekend in 2017 voor een bedrag van € 2.071.699. Het totale openstellingsbedrag van 2016 bedroeg € 3.819.000.

Overzicht proeftuinen POP3 2016

Proeftuinen/POP3 maatregel

Openstelling

Sluiting

Aantal aangevraagd/
ontvankelijk/
toegekend

Subsidie-budget openstelling

Totaal aangevraagd subsidie

Totaal toegekende subsidie

2.1a Trainingen en demonstraties

14-11-2016

18-1-2017

6/ 5/ 3

€ 500.000

€ 615.865

€ 204.708

2.2a Fysieke investeringen innovaties

28-11-2016

25-1-2017

15/ 14/ 5

€ 2.319.000

€ 4.792.093

€ 1.012.601

2.7a Samenwerken aan innovaties

15-9-2016

17-11-2016

18/ 17/ 7

€ 1.000.000

€ 3.438.850

€ 854.390

TOTALEN

39/ 36/ 15

€ 3.819.000

€ 8.846.808

€ 2.071.699

Openstellingen 2017
Het resultaat van deze activiteit in 2017 is dat er vier openstellingen zijn geweest van de gekozen POP3-maatregelen. De ingediende aanvragen worden op criteria gescoord van het openstellingsbesluit door het adviescomité dat onder andere uit twee externe deskundigen bestaat. Daarbij moeten de aanvragen eerst de minimale punten halen en daarna worden ze gerangschikt op het aantal punten. Tevens moeten ze voldoen aan alle formele vereisten. Deze hele beoordelingsprocedure duurt maximaal 22 weken.

De subsidietoekenning voor de proeftuinen die voldoende punten hebben gehaald zal plaatsvinden in 2018. Alle proeftuinaanvragen zijn al wel beoordeeld in 2017.

POP3 overzicht openstellingen duurzame landbouw 2017

Proeftuinen

Openstelling

Sluiting

Aantal aangevraagd/
ontvankelijk

Subsidie-budget openstelling

Totaal aangevraagd subsidie

Maximaal toe te kennen subsidie

2.1b Trainingen en demonstraties

2-10-2017

29-11-2017

2 - 2

€ 460.000

€ 192.775

€ 114.889

2.2b Fysieke investeringen innovaties

21-8-2017

18-10-2017

16 - 14

€ 3.000.000

€ 2.046.954

€ 504.443

2.7b Samenwerken aan innovaties

12-6-2017

31-8-2017

13 - 13

€ 4.314.138

€ 5.265.919

€ 4.314.138

2.8b Europees Innovatie Partnership

4-9-2017

1-11-2017

1 - 1

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

TOTALEN

32 - 30

€ 7.974.138

€ 7.705.648

€ 5.133.470

Bij de openstellingen voor 2017 zijn de volgende communicatie activiteiten uitgevoerd om de doelgroep te informeren over de openstelling en over de doelen en voorwaarden van de verschillende openstellingsbesluiten met als doel om proeftuinaanvragen te krijgen van ondernemers:

 • In maart 2017 is een algemene folder over de nieuwe openstellingen voor proeftuinen en POP3 maatregelen Duurzame Landbouw gestuurd naar alle agrariërs die bij het RVO staan geregistreerd. Deze was gericht op de tweede ronde openstellingen in het jaar 2017;
 • Persberichten bij openstelling;
 • Publicatie op website provincie;
 • Verspreiding folder voor de openstellingen 2.1, 2.2, 2.7 en 2.8 (digitaal, naar contactpersonen van diverse organisaties en via bijeenkomsten);
 • Informatieverstrekking en begeleiding tijdens Platformbijeenkomsten Duurzame Landbouw gericht op ondersteuning en advisering initiatiefnemers;
 • Informatiebijeenkomsten op provinciehuis;
 • Inhuur makelaar-schakelaars voor ondersteuning initiatiefnemers proeftuinen;
 • Informatie verstrekking via partners Kennis- en Ontwikkelprogramma;
 • Informatie verstrekking via gebiedsregisseurs onder andere aan Landschapstafels en Regietafels;
 • Bijeenkomst ”Nieuwe Groene Cirkel in Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee;
 • Samenwerking met LTO om initiatieven te ondersteunen en te informeren;
 • Advisering over aanvragen voorafgaand aan indiening (maatwerk via persoonlijke gesprekken.

POP3 activiteitenoverzicht 2017

Activiteiten

Wanneer

Realisatie 2017

openstellingsbesluiten POP3 maatregelen:

Openstelling van

2.1 Trainingen en demonstraties

12-06-2017 tot 04-09-2017

2.2. Fysieke investeringen innovaties

21-08-2017 tot 18-10-2017

2.7 Samenwerken aan innovaties

02-10-2017 tot 29-11-2017

2.8 Europees Innovatie Partnership (EIP)

04-09-2017 tot 01-11-2017

Roadshow activiteiten: Informeren doelgroepen over openstellingen maatregelen met diverse communicatieactiviteiten

Vanaf Q2

Ondersteunen aanvragers, vragen en antwoorden

Vanaf Q2

Selecteren en begeleiden makelaars-schakelaars voor ondersteunen initiatiefnemers proeftuinen

Vanaf Q2

Adviesteam beoordeling subsidieaanvragen proeftuinen samenstellen

Q3-Q4

Beoordelen ingediende proeftuinaanvragen POP3 maatregelen.

Q3 2017- Q2 2018

Legenda:

Uitgevoerd:

In uitvoering:

b. Overige POP3 maatregelen landbouw (JOLA en LEADER)
Behalve de vier hiervoor genoemde POP3-maatregelen, die speciaal gericht zijn op duurzame innovaties, zijn er nog twee andere POP3-maatregelen die ook een bijdrage leveren aan een sterke en rendabele grondgebonden landbouw in Zuid-Holland namelijk een maatregel voor jonge landbouwers die een bedrijf gaan overnemen (JOLA) en een maatregel voor de uitvoering van de Lokale Ontwikkel Strategie (LEADER).

Jonge landbouwersregeling (JOLA)
Met POP-3 subsidies voor jonge landbouwers worden jonge landbouwers gestimuleerd om duurzaam te investeren in hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer een achterstand kan inlopen. Subsidie kon gevraagd worden voor bepaalde investeringen die opgenomen waren in de regeling. Dit betrof onder andere investeringen in zonnepanelen, mestvergisters, warmte-kracht, mestscheidingsinstallaties, koe matrassen en varkensvriendelijke vloeren.
Voor 2017 is de regeling opengesteld in de periode vanaf 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017. Voor deze openstelling was een bedrag van € 390.000 beschikbaar. Er zijn 24 aanvragen ingediend met een totaal aangevraagd bedrag van € 403.564,02. Er zijn 18 aanvragen toegewezen voor een totaal bedrag van
€ 303.545,82.

LEADER-aanpak: Leefbaarheid Platteland
Met POP3 subsidies voor het onderdeel LEADER worden de Lokale Ontwikkeling Strategie (LOS) Holland Rijnland en de LOS Polders met Waarden uitgevoerd. Zowel de LOS Holland Rijnland als de LOS Polders met Waarden zijn door Gedeputeerde Staten vastgesteld in november 2015. Tegelijkertijd zijn de Lokale Actie Groepen (LAG) geïnstalleerd in Holland Rijnland en de Polders met Waarden. De regeling is vooral bedoeld om projecten te realiseren die passen binnen de doelstellingen van de LOS van beide gebieden.
De openstellingen worden samen met beide Lokale Actie Groepen voorbereid, elke LAG adviseert over het open te stellen bedrag. Aanvragen worden van een advies voorzien door de betreffende LAG en vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

In 2017 is de regeling twee maal opengesteld. De eerste openstelling in 2017 was in de periode van 15 mei 2017 tot en met 28 juni 2017. Voor deze openstelling was voor beide LEADER gebieden een bedrag van € 300.000 beschikbaar. Voor Polders met Waarden is er één aanvraag ingediend voor een bedrag van € 37.776,03. De gevraagde subsidie is verleend.
Voor Holland Rijnland zijn er vier aanvragen ingediend voor een bedrag van € 372.000. Twee van de vier aanvragen zijn afgewezen vanwege het ontbreken van cofinanciering door de gemeente. De overige twee aanvragen zijn door de LAG Holland Rijnland als onvoldoende beoordeeld en daarom ook afgewezen.

De tweede openstelling in 2017 was in de periode van 2 oktober 2017 tot en met 29 november 2017. Voor deze openstelling was voor Holland Rijnland een bedrag van € 300.000 beschikbaar. Voor Polders met Waarden was een bedrag van € 1.500.000 beschikbaar.
Voor Polders met Waarden zijn er twee aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van € 294.780.
Voor Holland Rijnland zijn er twee aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van € 129.000.
Alle aanvragen zijn in behandeling.

c. Uitvoering stimuleringskader Systeeminnovaties grondgebonden landbouw
Het stimuleren van systeeminnovaties in de landbouw is gestart in 2013 als uitvoering van de Beleidsvisie Groen met het Stimuleringskader Innovaties grondgebonden landbouw met subsidies via de Uitvoeringsregeling Groen (URG). Het doel is het stimuleren van systeeminnovaties in de grondgebonden landbouw op de thema’s korte afzetketens en veenweiden landbouw. Het Stimuleringskader is een voorloper van de Innovatie Agenda Duurzame Landbouw. Daarom is de subsidiemogelijkheid op basis van dit stimuleringskader beëindigd per 1 juni 2016.

Bij de korte afzetketens is het innovatietraject Masterclass stad-land en Verkorte ketens van bodem tot bord (voornamelijk Groene Hart) afgerond. Vier innovatietrajecten korte afzetketens zijn nog in uitvoering. Enkele initiatiefnemers op het thema korte afzetketens zijn ook betrokken bij de proeftuinen duurzame landbouw. Resultaten van de initiatieven binnen dit stimuleringskader dragen ook bij aan de doelen van de Innovatie Agenda. Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) te Zegveld heeft het meerjarig programma systeeminnovatie (2014-2017) uitgevoerd.

Financiële verantwoording

Lasten:
Voor deze taak zijn € 2,5 mln lagere lasten gerealiseerd. Daarvan heeft € 0,5 mln betrekking op lagere subsidieverstrekkingen in het kader van nota Ruimte gelden uit het ILG-tijdperk en 0,7 mln betreft vrijvallende subsidies of verlenging van looptijden van subsidies. Daarnaast is er een onderschrijding van € 0,6 mln die wordt veroorzaakt door lagere subsidieverstrekking in het kader van Leader+ en een onderschrijding van € 0,2 mln voor POP3. Als gevolg van een looptijd-wijziging van de een subsidie Sanering glastuinbouw wordt € 0,7 mln minder gerealiseerd. Tenslotte zijn er kleine overschrijdingen van in totaal € 0,2 mln voor diverse deelproducten.

Baten:
Voor deze taak zijn de baten € 0,8 mln lager dan begroot. Deze is het gevolg van een lagere EU-bijdrage van
€ 0,2 mln voor POP3. Daarnaast is voor € 0,6 mln geen EU-bijdrage gerealiseerd voor Leader+ omdat hiervoor ook geen kosten zijn gemaakt.

Reserves (onttrekkingen):
De lagere subsidieverstrekkingen in het kader van nota Ruimte uit het ILG-tijdperk van € 0,5 mln en de 0,7 mln vrijvallende subsidies of verlenging van looptijden van subsidies leiden tot een lagere bijdrage uit de reserve Decentralisatieakkoord natuur. Overige lagere lasten leiden tot een lagere bijdrage uit de reserve Groene Ambities.

Vooruitblik

a. Openstellingsbesluiten POP3
In 2018 volgt een derde ronde nieuwe openstellingen en zal er verder gegaan worden met de communicatie. Dit zal in combinatie met de Voedselfamiliebijeenkomsten gebeuren zodat er een integrale aanpak is en het Innovatienetwerk Zuid-Hollandse Voedselfamilies zich zo kan presenteren. Ook is de mogelijkheid voor potentiële initiatiefnemers van een proeftuin aanwezig om persoonlijk advies te krijgen of informatie te verstrekken via specifieke bijeenkomsten

POP3 activiteitenoverzicht 2018

Activiteiten

wanneer

Toekennen subsidies Proeftuinen 2e ronde openstellingbesluiten maatregelen 2.1, 2.2 , 2.7 en 2.8

Q1-Q4 2018

Diverse openstellingsbesluiten POP3 maatregelen met bijbehorende activiteiten als roadshow, ondersteunen, beoordelen en toekennen

2018

Planning 2018 openstellingsbesluiten: (6-8 weken)

-       2.1. Kennisoverdracht

7-5-2018

-       2.7. Samenwerken aan duurzame innovaties

11-6-2018

Laatste openstellingsbesluiten POP3 maatregelen met bijbehorende activiteiten als roadshow, ondersteunen, beoordelen en toekennen

2019

De kern van de aanpak is gericht op samenwerken aan innovaties. Daarom vindt in 2018 nogmaals een budgetverschuiving plaats van maatregel 2.2 (Fysieke investeringen) naar maatregel 2.7 (Samenwerken aan innovaties). Dit kan omdat ook de uitvoering van de proeftuin met fysieke investeringen en advies- en personeelskosten plaats kan vinden via maatregel 2.7 net zoals bij maatregel 2.2. Hierdoor kunnen de proeftuinen met nieuwe samenwerkingsverbanden hun plannen uitvoeren en de fysieke investeringen voor bijvoorbeeld machines, installaties, gebouwen, operationele kosten en software doen. In 2018 zal in Voedselfamiliebijeenkomsten elke keer aandacht zijn voor nieuwe initiatieven die een proeftuin kunnen worden. Hiermee willen we het laatste budget voor Samenwerken aan innovaties gebruiken. Resterend budget kan verder nog in 2019 worden ingezet. Verder kunnen proeftuinen uit 2016 die een samenwerkingsverband hebben ook hun voorstel voor de uitvoering indienen. Dit betekent dat we gaan inzetten om in 2018 op een succesvolle openstelling voor ’Samenwerken aan innovaties’. Hierdoor kunnen ook nog de ervaringen van deze proeftuinen in 2019 en 2020 via het Kennis- en ontwikkelprogramma worden ingezet. Daarnaast kan de verspreiding van de kennis ook plaatsvinden via de POP3 maatregel 2.1 Trainingen en demonstraties. Daarbij wordt dan gebruikt gemaakt van de opgehaalde kennis uit de lopende proeftuinen.

In onderstaande tabel staat een indicatie van de bedragen van de openstellingen. De bedragen voor 2016 zijn de werkelijke bedragen van de toegekende subsidies. Voor 2017 is dat het indicatieve bedrag van de toe te kennen aanvragen. Voor de andere jaren zijn dit weer indicatieve bedragen van de openstellingen.

POP3 indicatie bedragen openstellingen en totaal beschikbaar budget

POP3 maatregel

Realisatie 2016

Indicatie realisatie 2017

Indicatie openstelling 2018

Indicatie openstelling 2019

Totale beschikbaar budget

2.1a Trainingen en demonstraties

€ 205.000

€ 115.000

€ 400.000

€ 540.000

€ 1.260.000

2.2a Fysieke investeringen innovaties

€ 1.013.000

504.000

€ 1.517.000

2.7a Samenwerken aan innovaties

€ 854.000

€ 4.314.000

€ 5.900.000

€ 11.095.000

2.8 Europees Innovatie Partnerschap

€ 200.000

€ 200.000

Totaal

€ 2.072.000

€ 5.133.000

€ 6.300.000

€ 540.000

€ 14.072.000

Getallen zijn afgerond op 1.000,-daardoor op eindtotaal kleine afwijking tov totale budget van € 14.080.000

b: Overige POP3 maatregelen landbouw (JOLA en LEADER)

Ook in 2018 is er een openstelling voor Jonge landbouwersregeling in december ad circa € 500.000. Voor Leader zijn er twee openstellingen (maart en oktober) via de Lokale Actie Groepen Holland Rijnland en Polders met Waarden.

c: Stimulering maatschappelijke initiatieven duurzame landbouw

Bij de Begroting 2018 is deze subsidiemogelijkheid vastgesteld waarbij het gaat om het stimuleren van maatschappelijke initiatieven, die een bijdrage leveren aan het doelen van de provincie. Deze initiatieven vallen nu tussen wal en schip en komen niet in aanmerking voor de bestaande POP3 regeling. (€ 100.000). In 2018 brengen wij deze subsidiemogelijkheid onder de aandacht van onze partners via algemene communicatie en via de Voedselfamiliebijeenkomsten. Dit eerste jaar gaan we ontdekken hoeveel behoefte er is aan deze ondersteuning van maatschappelijke initiatieven.

d: Uitvoering Stimuleringskader Systeeminnovaties grondgebonden landbouw
Goedgekeurde subsidietrajecten worden afgerond ofwel verder uitgevoerd tot en met 2019. Het Veenweiden Innovatiecentrum voert jaarlijks verschillende innovatieverkenningen uit op basis van de samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst hierover met provincie Utrecht loopt tot en met 2019 en kan t.z.t. verlengd worden.

Links en verwijzingen

Niet van toepassing.

Realisatie lasten & baten

Lasten

0 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

1.5 Duurzame landbouw

1.5.1 Opstarten programma gericht op kennis, ontwikkelen en innovatie landbouw

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-5-1

Toelichting op het product

Omschrijving

Er zijn in 2017 € 0,1 mln meer loon- en kapitaallasten aan deze taak doorbelast dan begroot.
Het verschil wordt grotendeels verklaard uit hogere kapitaallasten.

Uitvoeringsresultaten 2017

Niet van toepassing

Financiële verantwoording

Niet van toepassing

Vooruitblik

Niet van toepassing

Links en verwijzingen

Niet van toepassing

Realisatie lasten & baten

Lasten

103 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

1.5 Duurzame landbouw

1.5.2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

1.5.2-1 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Toelichting op het product

Omschrijving

Het opzetten en participeren in samenwerkingsverbanden bevordert kennisontwikkeling en -overdracht. Essentieel bij de uitvoering is het opzetten en opbouwen van een innovatienetwerk Duurzame Landbouw. De provincie werkt verder aan een Platform Duurzame Landbouw. Dit is een netwerk van individuen en organisaties met duurzaamheidsambities en met de mogelijkheid ontwikkelingen op gang te brengen of te sturen. De provincie organiseert in dit netwerk samenwerking tussen innovatiepartijen en agrarische ondernemers en ondernemingen. Een ander samenwerkingsverband is die voor het Kennis- en Ontwikkelprogramma met kennis- en onderwijspartners om kennis te ontwikkelen en te delen uit de proeftuinen.

De gekozen veranderaanpak heeft geresulteerd in het Open Netwerk Voedsel Innovatie Zuid-Holland met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies als zelfstandig transitie- en innovatienetwerk en dat zich gepresenteerd heeft op het eerste Voedselvernieuwersfeest onder andere met de presentatie van zijn Voortgangsrapportage "Eten maken waar je blij van wordt!" ("Eten maken waar je blij van wordt", De voedselfamilies, Tweede voortgangrapportage Zuid-Holland, mei 2017 ). Deze samenwerking bestaat uit drie onderdelen, namelijk het Platform Duurzame Landbouw, het Kennis- en Ontwikkelprogramma en de Proeftuinen. Deze samenwerking heet ook wel de Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Dit vernieuwingsnetwerk gaat zich nu verzelfstandigen via een formele status via de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies en daarvoor is in 2017 de Programmaraad al gestart. De provincie blijft dit netwerk ondersteunen naar een zelfstandig functioneren als netwerkorganisatie voor de komende jaren. Deze netwerken worden gelinkt aan andere samenwerkingsverbanden zoals de Participatietafel Voedseltransitie van RVO en de Transitiecoalitie Voedsel. Ook met andere organisaties wordt samengewerkt zoals Greenport WO en LTO.

Uitvoeringsresultaten 2017

Hieronder op hoofdlijnen de uitvoeringsresultaten van deze taak.

Prestatie-indicatoren taak 1.5.2

Voortgang

Trend

Nummer

Omschrijving

Nulmeting

Streef- waarde 2017

Meetwaarde 2017

1.5.2.1

Samenwerkingsverband Platform Duurzame Landbouw

Ja

Ja

Ja

1.5.2.2

Samenwerkingsverband Kennis- en Ontwikkelprogramma

Ja

Ja

Ja

1.5.2.3

Het aantal samenwerkingen met andere netwerkorganisaties

0

2

Ontwikkelindicator.
Het gaat hier om indicatoren die betrekking hebben op de ontwikkelingen in het Innovatieproces gebaseerd op de vier voorwaarden daarvoor. Een goed innovatienetwerk is daarvoor onmisbaar. Dit innovatienetwerk dient:

 • Innovaties te ontwikkelen als antwoord op opgaven
 • Innovaties in de praktijk te brengen
 • Kennis en ervaring uit te wisselen
 • Innovaties binnen en buiten het netwerk toegankelijk te maken.

Hieronder de resultaten in de tabel waarbij dit de eerste meting is.

Ontwikkelindicatoren

Omschrijving indicator

2017 (1e meting)

Aantal Platformbijeenkomsten en Programmaraad

6

Aantal Kennis- en Ontwikkelbijeenkomsten van Kennisteam

6

Aantal aanwezigen Kennis- en Ontwikkelbijeenkomsten van Kennisteam

7

Frequentie aanwezigheid deelnemers Kennis- en Ontwikkelbijeenkomsten

1

Aantal brede netwerkbijeenkomsten (Ambitiedag Samen kennis delen)

1

Aantal aanwezigen Brede bijeenkomsten(Ambitiedag Samen kennis delen)

70

Frequentie aanwezigheid deelnemers brede netwerkbijeenkomsten

1

Terugblik
Hieronder wordt voor de verschillende activiteiten de voortgang van 2017 weergegeven.

a. Platform Duurzame Landbouw

Het doel is om de Zuid-Hollandse Voedselfamilies definitief op te richten en de deelnemers te ondersteunen naar een zelfstandig functioneren als netwerkorganisatie voor de komende jaren.
In 2017 zijn een aantal platformbijeenkomsten voor de verdere vorming van het Platform Duurzame Landbouw.. Het Voedselvernieuwersfeest op 11 mei was de belangrijkste bijeenkomst (https://www.voedselfamilies.nl/Voedselvernieuwersfeest). Dit Voedselvernieuwersfeest is de start geweest van vele initiatieven om te komen tot proeftuinen en tot Proeftuinaanvragen voor POP3-subsidie.

Op dit Voedselvernieuwersfeest heeft ook de Programmaraad in oprichting zich gepresenteerd door de tweede Voortgangsrapportage “Eten maken waar je blij van wordt!” aan te bieden aan gedeputeerde Weber.

De Programmaraad is daarna in verschillende bijeenkomsten bij elkaar gekomen wat heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. De Programmaraad, bestaande uit koplopers, leden Kennisteam en de provincie, heeft als belangrijke taak om de programmering te verzorgen van de Voedselfamiliebijeenkomsten en het verder concretiseren van de drie toekomstbeelden uit de 2e Voortgangsrapportage. Ook is nu een eigen website Voedselfamilies opgericht waarop de verschillende activiteiten van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies te volgen is.

Voedselvernieuwersfeest: Voedselvernieuwersfeest brengt voedseltransitie dichterbij.

Één van de hoogtepunten in 2017 was het Voedselvernieuwersfeest op 11 mei. Tijdens dit Voedselvernieuwersfeest hebben de Zuid-Hollandse landbouw- en voedselpioniers laten zien dat gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen mogelijk is. Het Voedselvernieuwersfeest leverde een stevige impuls op voor de ontwikkeling van het netwerk, voor het op de kaart zetten van de Voedselfamilies en de programmaraad, en voor het maken van de volgende stap voor vele ambities en ideeën die tijdens deze dag gepresenteerd of verder uitgedacht zijn.
Bekijk de sfeerimpressie Voedselvernieuwersfeest

“We hebben allen baat bij gezond voedsel en een gezonde leefomgeving. Dus de stad moet heel goed de klant zijn van het platteland. Dat helpt je omgeving, het landschap, het helpt je ook jezelf te voeden”.

Voedelfamilies Wat is dat?
We hebben het aan een aantal ‘familieleden’ gevraagd en via deze link Voedselfamilies? wat is dat? kunt u dat ontdekken .

Platform activiteitenoverzicht 2017

Activiteiten

Wanneer

Realisatie 2017

Ondersteuning platform; communicatie-aanpak

Continue

Uitwerking toekomstperspectieven met platformleden en nieuwe partijen en deelnemers

2016/2017

Uitwerking toekomstperspectieven naar proeftuinen met netwerkpartners

continue

Lancering platform en zijn voortgangsrapport Zuid-Hollandse Voedselfamilies via Voedselvernieuwersfeest

Q2 2017

Bijeenkomsten platform Zuid-Hollandse Voedselfamilies

Continue; aantal bijeenkomsten per jaar

Legenda

Uitgevoerd:

In uitvoering:

b. Kennis- en Ontwikkelprogramma
Het doel van deze activiteit is om met het Kennis- en Ontwikkelprogramma Duurzame Landbouw (het “kennisteam”) met samenwerkingspartners de “lessen in kaart brengen” te brengen en te delen met het open netwerk voedselinnovatie Zuid-Holland. De samenwerking bestaat naast de provincie uit de volgende vier kennispartners, DRIFT-Erasmus Universiteit, Hogeschool Inholland, HAS Hogeschool en Wageningen Economic Research.

In 2017 is gewerkt aan het opstellen van de Impactverkenning die daarna bij een aantal proeftuinen is uitgevoerd. De dynamische leeragenda is gestart waarin de leervragen van de veranderaanpak en de praktijk worden opgeschreven. Hiermee kan de voortgang via reflexieve monitoring worden gevolgd.

Kennis- en Ontwikkelprogramma activiteitenoverzicht 2017

Activiteiten

wanneer

Realisatie 2017

Uitvoeren van het werkprogramma volgens overeengekomen werkverdeling partijen en financiering

continue

Ondersteunen proeftuinen

continue

Kennis- en ontwikkelbijeenkomsten

Planning op basis van ontwikkelingen proeftuinen

Nog niet plaatsgevonden

Ambitiedag Samenwerken aan kennis geleerde lessen bundelen, profilering, communicatie

12 oktober 2017

Jaarlijkse cyclus van Kennisteam: voortgang, leergeschiedenis, duiding geleerde lessen, coördinatie activiteiten, identificeren nieuwe onderzoeksvragen, dynamische leeragenda

continue

Impactverkenningen van de proeftuinen en InnovatieAgenda

continue

Monitoring van het programma als geheel; dynamische leeragenda

continue

Legenda

Uitgevoerd:

In uitvoering:

Communicatie activiteitenoverzicht 2017

Activiteiten

wanneer

Realisatie 2017

Communicatieplan opstellen en uitvoeren

Q2 en daarna uitvoering

Identificeren behoeften communicatie bij doelgroepen; via

Q4 2016-Q1 2017

Opbouw en in stand houden innovatienetwerk door organisatie van brede netwerkbijeenkomsten en kennis- en ontwikkelbijeenkomsten;

continue

Profilering innovatienetwerk bestaande uit: platform, kennis- en ontwikkelprogramma en proeftuinen Duurzame Landbouw

continue

Profilering provincie Zuid-Holland als netwerkpartner en faciliterende overheid

continue

Ontwikkelen voorlichtingsmiddelen zoals communicatiemiddelen zoals banners, folders, infographics, filmpjes etc.

Q3-Q4

Legenda

Uitgevoerd:

In uitvoering:

Communicatie activiteitenoverzicht 2017

Financiële verantwoording

Lasten:
Als gevolg van lagere uitgaven voor de subsidiemaatregelen in het kader van POP3 zijn de lasten € 0,3 mln lager. De uitvoeringskosten voor POP3 zijn € 0,3 mln hoger. Het betreft hier vooral nagekomen facturen 2016.

Baten:
Door lagere subsidielasten voor de POP3 zijn voor € 0,3 mln lagere baten uit EU-bijdragen voor POP3 gerealiseerd.

Reserves (toevoegingen):
Vanwege € 0,3 mln hogere uitvoeringskosten voor de POP3 wordt € 0,3 mln minder toegevoegd aan de reserve Groene Ambities.

Reserves (onttrekkingen):
Door lagere uitgaven op diverse deelproducten wordt € 0,2 mln minder onttrokken aan de reserve Groene Ambities

Vooruitblik

a. Platform Duurzame Landbouw/Zuid-Hollandse Voedselfamilies
Het Platform Duurzame Landbouw transformeert zich langzaam tot een Zuid-Hollandse Voedeselfamilie. De programmaraad heeft daarin een voortrekkersrol. De activiteiten in 2018, ondersteund en gefaciliteerd door de provincie, richten zich op de volgende zaken:

 • Verbinden van koplopers, uitbreiden van het netwerk van koplopers, met nieuwe koplopers en mensen die koplopers kunnen helpen;
 • Leren van mensen die vernieuwing doen, en meer mensen verleiden iets te gaan doen (beiden eventueel met POP3 subsidies);
 • Voeden van initiators, steun zijn voor mensen die aan de slag zijn;
 • Concretiseren, verdiepen en verstevigen van de drie toekomstbeelden Waterpark, MegaMakerstal en Vensterlandbouw in relatie tot de visie;
 • Bijdragen aan visievorming omtrent (het creëren van condities voor) de voedseltransitie op de schaal van de provincie.

Deze zaken komen in de circa 5 Voedselfamiliebijeenkomsten in 2018 aan de orde. Daarnaast zijn er Programmaraadbijeenkomsten en ondersteunde en netwerkcommunicatie.

“Onze Zuid-Hollandse Voedselfamilie is een onafhankelijke kraamkamer van vernieuwende praktijken, ideeën en concepten

Zuid-Hollandse Voedselfamilies activiteitenoverzicht 2018 (rol provincie)

Activiteiten

wanneer

Ondersteuning Platform en Zuid-Hollandse Voedselfamilies

continue

Ondersteuning en facilitering Programmaraad en Voedselfamilies

continue

Bijeenkomsten Platform Zuid-Hollandse Voedselfamilies

4-5 bijeenkomsten

Oogstmarkt ism de Voedselfamilies

najaar 2018

b. Kennis en ontwikkelprogramma

Het Kennis- en Ontwikkelprogramma gaat in 2018 en komende jaren de volgende activiteiten uitvoeren: 

 • Impactverkenningen van de proeftuinen;
 • Kennisondersteuning aan de proeftuinen;
 • Bijdragen leveren aan concretiseren toekomstbeelden en transitiepaden
 • Kennisdelen o.a. via de Ambitiedag en Voedselfamiliebijeenkomsten;
 • Reflexieve monitoring van de proeftuinen en het programma als geheel via de dynamische leeragenda;
 • Kennisteambijeenkomsten (sturing en coördinatie programma).

Kennis- en Ontwikkelprogramma activiteitenoverzicht 2018-2020

Activiteiten

wanneer

Monitoring van de proeftuinen via Impactverkenningen

2018-2020

Monitoring van het programma als geheel; dynamische leeragenda

2018-2020

Kennisondersteuning van innovatieprojecten in proeftuinen via Voedselfamiliebijeenkomsten of aparte bijeenkomsten

continue

Financieringsaanvragen doen uit verschillende programma’s voor bijdrage aan uitvoering Kennis- en Ontwikkelprogramma door de kennispartijen met ondersteuning provincie

2018- 2020

Q4 2018

Subsidieaanvraag POP3 maatregel 2.1 Trainingen, workshops ed. – onderdeel Kennisverspreiding

Q2-Q3

voorbehoud haalbaarheid

Jaarlijkse cyclus met strategisch team: voortgang, leergeschiedenis, duiding geleerde lessen, coördinatie activiteiten, identificeren nieuwe onderzoeksvragen, dynamische leeragenda

continue

Communicatie  activiteitenoverzicht 2017

Activiteiten

wanneer

Opbouw en in stand houden innovatienetwerk door organisatie van brede netwerkbijeenkomsten en van kennis- en ontwikkelbijeenkomsten;

continue

Profilering innovatienetwerk bestaande uit: platform, kennis- en ontwikkelprogramma en proeftuinen Duurzame Landbouw

continue

Profilering provincie Zuid-Holland als netwerkpartner en faciliterende overheid

continue

(Online) kennisuitwisseling- en verbreding over de proeftuinen mogelijk maken;

continue

Ontwikkeling van een (online) community die gelijkgestemden verbindt en inspireert met de ontwikkelrichtingen, de proeftuinen Duurzame Landbouw en het kennisdelen

Continue, via website Voedselfamilies

Werkbudget.

Voor de uitvoering van de InnovatieAgenda Duurzame Landbouw is behalve het POP3 budget een werkbudget van maximaal € 1 mln voor de periode 2016-2020 beschikbaar. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de indicatieve verdeling van het meerjarenbudget, de uitgaven in 2016-2017 en welk budget er nog beschikbaar is voor de resterende uitvoeringsperiode.

Overzicht werkbudget 2016-2020

Activiteiten 
(bedrgen in €)

indicatief
budget per activiteit

uitgaven
2016-2017

Benodigd
budget

Beschikbaar budget
2018-2020

Openstellingsbesluiten POP3- Proeftuinen 

40.000

46.268

70.000

-6.268

Inhuur deskundigen adviescommissie

70.000

Roadshow initiatieven voor subsidieaanvragen

50.000

29.474

70.000

20.526

Samenwerking LTO initiatieven proeftuinen

25.000

9.099

Makelaars/schakelaars- ondersteunen initiatiefnemers

45.000

20.375

ondersteuning Platform Duurzame Landbouw 

300.000

100.947

300.000

199.053

Uitvoeringsfase Platform ZH Voedselfamilies-meneer de Leeuw 

100.000

100.947

Budgetsubsidie St.ZH Voedselfamilies-Programmaraad

200.000

Kennis- en Ontwikkelprogramma (incl onderzoek)

330.000

5.400

330.000

324.600

Opdrachten Kennis- en onderwijsinstellingen

325.180

Opbouw leernetwerk begeleiders proeftuinen

5.400

5.400

Communicatie-algemeen

240.000

187.020

260.000

52.980

Communicatie-activiteiten

250.000

187.020

Tour de Proeftuinen

10.000

Diversen

40.000

36.436

150.000

3.564

Opstellen Barometer Duurzame Landbouw

36.436

36.436

vervolgmeting(en) Barometer Duurzame Landbouw

40.000

Uitvoeren motie Oogstmarkt

50.000

Diverse opdrachten

10.000

TOTAAL

1.000.000

405.545

1.180.000

594.455

Voor de uitvoering van de activiteiten in de komende jaren is onvoldoende budget beschikbaar. Gezien de verplichtingen en komende activiteiten is een verhoging van het werkbudget van € 180.000 voor de komende jaren nodig.

 • Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten of kosten die niet voorzien waren bij opstellen werkbudget in 2016;
 • Samenwerking met LTO; gezamenlijk betalen medewerkster om proeftuinen op te halen;
 • Inhuur deskundigen in de adviescommissie bij POP3-beoordelingen; Op verzoek van PS;
 • Barometer Duurzame Landbouw; opstellen als effectindicator en vervolgmetingen. Dit op verzoek van PS;
 • Extra communicatieactiviteiten zoals rondom POP3, Voedselvernieuwersfeest en Ambitedag. Ook komende jaren intensiveren om de proeftuinen goed in beeld te brengen;
 • Inzet makelaars/schakelaars; ondersteuning aan initiatieven zodat er goede proeftuinvoorstellen komen.

De verhoging van het werkbudget kan gedekt worden uit doel 1.5 Duurzame Landbouw.

Links en verwijzingen

Niet van toepassing.

Realisatie lasten & baten

Lasten

0 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

1.5 Duurzame landbouw

1.5.2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-5-2

Toelichting op het product

Omschrijving

Niet van toepassing

Uitvoeringsresultaten 2017

Niet van toepassing

Financiële verantwoording

Niet van toepassing

Vooruitblik

Niet van toepassing

Links en verwijzingen

Niet van toepassing

Realisatie lasten & baten

Lasten

0 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %

1.5 Duurzame landbouw

1.5.3 Faciliteren aanvragen kavelruil

1.5.3-1 Faciliteren aanvragen kavelruil

Toelichting op het product

Omschrijving

De provincie subsidieert kavelruilprojecten in de grondgebonden landbouw. Door middel van kavelruil wordt de agrarische structuur verbeterd, wat bijdraagt aan de efficiëntie van de bedrijfsvoering en daarmee aan continuering van de agrarische sector. Ook kan kavelruil de voorwaarden voor weidegang verbeteren. Waar mogelijk worden in een kavelruil ook andere provinciale doelen dan agrarische structuurversterking gerealiseerd.

Tabel: Prestatie-indicator taak 1.5.3

Voortgang

Trend

Nummer

Omschrijving

Nulmeting

Streef- waarde 2017

Meetwaarde 2017

1.5.3.1

Jaarlijks aantal agrarische bedrijven met verbeterde kavelstructuur door middel van Uitvoeringsregeling Groen

47

47

44

Uitvoeringsresultaten 2017

In 2017 is verder gegaan met de stimulering en ondersteuning van de kavelruil, wat heeft geresulteerd in 44 deelnemende agrarische bedrijven. Dit betreft zowel kavelruil in gebiedsprocessen zoals in Goeree-Overflakkee en Krimpenerwaard als afzonderlijke projecten kavelruil.

Financiële verantwoording

Lasten:
Er zijn minder subsidies verstrekt in het kader van agrarische structuurversterking waardoor de lasten € 0,4 mln lager zijn.

Reserve (onttrekkingen):
Als gevolg van lagere uitgaven voor het faciliteren van aanvragen kavelruil van € 0,4 mln is de bijdrage uit de reserve Groene ambities € 0,4 mln lager.

Vooruitblik

De provincie continueert in 2018 haar inzet op verbetering van de agrarische structuur dor middel van kavelruil.

Links en verwijzingen

Niet van toepassing.

Realisatie lasten & baten

Lasten

33 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

100 %

Baten

34 %

1.5 Duurzame landbouw

1.5.3 Faciliteren aanvragen kavelruil

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-5-3

Toelichting op het product

Omschrijving

Niet van toepassing

Uitvoeringsresultaten 2017

Niet van toepassing

Financiële verantwoording

Niet van toepassing

Vooruitblik

Niet van toepassing

Links en verwijzingen

Niet van toepassing

Realisatie lasten & baten

Lasten

0 %

Baten

0 %

Realisatie reserves

Lasten

0 %

Baten

0 %