Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2017

De plaats van het voortgangsrapport in de P&C cyclus

Met ingang van vorig jaar worden de uitvoeringsresultaten en de bestedingen voor de 3 beleidsdoelen Groen jaarlijks tegelijk verantwoord in het Voortgangsrapport Groen (VGR). Het rapport geeft inzicht in de uitvoeringsresultaten en de bestedingen met betrekking tot de beleidsdoelen Groen in 2017. Het voortgangsrapport is één van de drie nieuwe instrumenten in de P&C cyclus die zijn ontwikkeld om de uitvoeringsresultaten, de bestedingen en programmering van de beleidsdoelen Groen beter te verbinden. De twee andere instrumenten zijn het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) en het Kaderbesluit Groen (KG).
Het VGR onderbouwt de toelichting op de jaarrekening op de onderliggende niveaus van taken en op productniveau. Daarmee komt de informatie op alle detailniveaus beschikbaar. De toelichting op de jaarrekening en het VGR verantwoorden de uitvoeringsresultaten en bestedingen van het voorgaande jaar 2017. Het VGR kijkt terug en geeft een vooruitblik. Het VGR en de toelichting op de jaarrekening zijn beide zelfstandig leesbare documenten die tegelijk worden behandeld door Provinciale Staten (PS).

De uitvoeringsresultaten en bestedingen vertonen afwijkingen in vergelijking tot de Begroting van 2017. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige programmering van de uitvoering van de beleidsdoelen Groen. Deze gevolgen kunnen betrekking hebben op het lopende jaar 2018, maar ook op de jaren daarna. Aanpassingen die dit jaar nodig zijn, worden als mutatie op de Begroting 2018 bij de Voorjaarsnota 2018 aan PS voorgelegd. Aanpassingen aan het programma die verder in de toekomst liggen dan 2018 worden aan PS voorgelegd in het Kaderbesluit Groen (KG) 2019, dat dit jaar voor de eerste keer verschijnt.

Het KG bevat een nadere detaillering van de Kadernota voor de beleidsdoelen Groen. Het KG bevat strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van financiële ruimte binnen het PZG. Het biedt het financiële kader voor de begroting en het PZG. Het zal tegelijk met de Kadernota 2019 door PS worden behandeld in mei 2018.

Het PZG, het derde instrument in de P&C cyclus, geeft inzicht in het budget dat is opgenomen in de begroting en een doorkijk van de inzet van de gereserveerde middelen in de periode daarna voor het realiseren van de beleidsdoelen Groen. Het PZG kijkt vooruit en geeft programmatische invulling aan het kaderstellend beleid en het KG. Het is een verfijning van de voorgenomen activiteiten die bij de beleidsdoelen Groen in de begroting zijn geformuleerd en bevat geen nieuw beleid. Het PZG wordt in het najaar van 2018 voor de tweede keer tegelijk met de begroting aan PS voorgelegd.

Met deze drie robuuste P&C instrumenten krijgen PS jaarlijks een compleet inzicht in de uitvoeringsresultaten, de financiën en programmering van de beleidsdoelen Groen. Daarmee worden PS in staat gesteld om de resultaten in samenhang te bezien. In overleg met Statencommissie Duurzame Ontwikkeling (DO) zullen de instrumenten verder worden ontwikkeld, zodat het blijvend zal voldoen aan de informatiebehoefte van PS en invulling kan worden gegeven aan hun controlerende taak. Naast deze drie instrumenten zijn er ook in de voorjaarsnota en najaarsnota mogelijkheden om bij te sturen op de actuele ontwikkelingen en voortgang in het lopende jaar.

Figuur 1: De instrumenten in de P&C cyclus van Zuid-Holland.

Inleiding