Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording

Natuur en biodiversiteit

Doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

Doel 1.4 laat een daling zien van de uitgaven. Bij najaarsnota zijn de uitgaven ten behoeve van het programma Natuur Netwerk Nederland fors afgeraamd op basis van gewijzigde kasritmes. In het voorjaar 2018 wordt de geactualiseerde businesscase NNN uitgewerkt. de resultaten zullen via de kadernota verwerkt worden in de Begroting 2019.

  • In 2017 is minder uitgegeven dan eerder geraamd voor Project Mainport Rotterdam (PMR, Buijtenland van Rhoon) door het doorschuiven naar 2018 van kosten met betrekking tot de grondverwerving en een verwachte tegemoetkoming in planschade.
  • Het merendeel van de activiteiten in het kader van de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam ( IODS) is afgerond. De nog doorlopende activiteiten lopen conform planning. Het budget onvoorzien is in 2017 niet besteed. De reservering voor onvoorziene kosten wordt in afwachting van de oplevering van de ecopassage nog aangehouden en schuift door.
  • Met betrekking tot de inkomsten uit grondverkopen en pacht is de opbrengst lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt, doordat grondverkopen in het kader van kavelruil Den Hoek en Goeree-Overflakkee zijn doorgeschoven naar 2018.

De afwijkingen worden verder toegelicht in de toelichting per product.

Budgetten op doelniveau

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Primaire Begroting 2017

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2017

Rekening 2017

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2017

Lasten

94.459

98.656

-4.111

-38.559

55.986

46.014

9.972

Baten

103.638

43.480

-2.292

-16.539

24.650

20.421

4.228

Subtotaal baten en lasten

-9.180

55.177

-1.819

-22.021

31.337

25.593

5.744

Toevoeging aan reserves

55.250

0

6.230

25.703

31.933

33.094

-1.161

Onttrekking aan reserves

6.727

12.306

-1.387

2.343

13.262

7.976

5.286

Subtotaal reserves

48.522

-12.306

7.616

23.360

18.671

25.118

-6.447

Resultaat

39.343

42.871

5.797

1.340

50.008

50.711

-703

Verantwoording